Правила украинского языка

Лексика

Лексика (від гр. lexicos – той, що відноситься до слова) — це сукупність слів, які вживаються у мові.

Лексика (от гр. lexicos – то, что относится к слову) — это совокупность слов, которые употребляются в речи.

Лексикологія (від гр. lexis – слово і logos – вчення) — наука, яка вивчає словниковий склад мови - значення слів, їх походження, зв'язок з іншими словами.

Лексикология (от гр. lexis – слово и logos – учение) — наука, которая изучает словарный состав языка - слов, их происхождение, связь с другими словами.

Лексикографія — розділ мовознавства, який займається теорією і практикою укладання словників.

Лексикография — раздел языкознания, который занимается теорией и практикой составления словарей.

Слово — це одна з одиниць мови, яка служить для найменування предметів, властивостей, процесів чи дій. Усі слова за значенням поділяються на дві групи – самостійні та службові.

Слово — это одна из единиц языка, служащая для наименования предметов, свойств, процессов или действий. Все слова по значению делятся на две группы – самостоятельные и служебные.

Самостійні слова — це слова, які обов'язково щось називають (центр, компанія, білий, докласти, купити, обізнаність, сум).

Самостоятельные слова — это слова, которые обязательно что-то называют.

Службові слова не мають самостійного значення, а лише виражають різні відношення між самостійними словами (у виразах ані травички, земля і небо, посеред поля, до нестями службові слова ані, і, посеред, до).

Служебные слова не имеют самостоятельного значения, а лишь выражают различные отношения между самостоятельными словами.

за походженням
активного вжитку місто
застарілі град (місто)
за активністю вживання
загальновживані батько
незагальновживані гіпотенуза
за сферою вживання
літературні гарний, красивий
діалектні файний
професійні мовознавство
за значенням
однозначні комп'ютер
багатозначні корінь, сфера
синоніми (подібні) відтінок – нюанс
антоніми (протилежні) товстий – тонкий
за звучанням
однойменні (омоніми) вал – велика хвиля;
вал – земляний насип;
вал – одна з деталей машини
за емоційним забарвленням
нейтральні картопля
емоційні прекрасний
за значенням
терміни стапель
ділові штампи вищеозначений
образно – художні не по зубах (непосильний)
побутові радіоприймач

Лексичне значення слова — це його реальний зміст, тобто те, що це слово називає. Наприклад, лексичне значення слова кишка - це свинячі кишки, спеціально підготовлені та оброблені, начинені фаршем з гречаних чи рисових круп, м'яса, цибулі, сала, смальцю, замоченого пшеничного хліба в молоці, свинячої крові та приправ.

Лексическое значение слова — это его реальное содержание, то есть то, что это слово называет.

Граматичне значення слова — це відомості про належність цього слова до тієї чи іншої частини мови, а також про граматичні ознаки цієї частини мови, які змінюють форму слова (рід, число, відмінок, вид, час тощо).

Грамматическое значение слова — это сведения о принадлежности этого слова к той или иной части речи, а также грамматические признаки этой части речи, которые меняют форму слова.

Слова, які означають назви, що співвідносяться з конкретними предметами, властивостями чи діями, належать до слів з конкретним значенням (будинок, посібник; старий, нудний, товстий; шукати, беремо).

Слова, обозначающие названия, соотносятся с конкретными предметами, свойствами или действиями, принадлежат к словам с конкретным значением.

Крім них, в українській мові є ще слова з абстрактним значенням, тобто такі, що не співвідносяться з конкретними властивостями, діями чи предметами (туга, захоплення, втіха, любов, мрія).

Кроме них, в украинском языке есть еще слова с абстрактным значением, то есть такие, которые не соотносятся с конкретными свойствами, действиями или предметами.

Нравится

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить