Правила украинского языка

Стилі мовлення

Стилістика — це розділ мовознавства, що вивчає стилі літературної мови та мовні засоби, які створюють їх особливості.

Стилистика — это раздел языкознания, изучающий стили литературного языка и языковые средства, которые создают их особенности.

Стилі мовлення — це різновиди літературної мови, які використовуються за різних обставин спілкування. У сучасній українській мові розрізняють такі стилі: розмовно-побутовий, науковий, художній, офіційно-діловий, публіцистичний.

Стили речи — это разновидности литературного языка, которые используются при разных обстоятельствах общения. В современном украинском языке различают следующие стили: разговорно-бытовой, научный, художественный, официально-деловой, публицистический.

Таблиця

Стиль Ознаки Функції
Розмовний-побутовий вільність, спонтанність, непідготовленість, емоційність, експресивність, використання несловесних засобів (міміки, жестів) інформування та контактування мовців
Науковий точність, логічність, інформативна насиченість, об'єктивність викладу, відсутність образності пізнання та інформування мовців
Художній вияв індивідуальності автора, образність, багатозначність, метафоричність вираження почуттів мовців
Офіційно-діловий логічність, стандартизованість, однозначність, точність, відсутність емоційності інформування та волевиявлення мовців
Публіцистичний логічність, точність, ясність викладу, образність, експресивність інформування та вплив на слухачів (читачів)

Розмовно-побутовий стиль

Розмовно-побутовий стиль перш за все використовується у побуті, в усному спілкуванні. Розмовно-побутові діалоги складаються з реплік і нерідко супроводжуються мімікою, жестами, часто бувають емоційно забарвленими. Для розмовно-побутового стилю характерне:

 • широке використання загальновживаних слів;
 • вживання слів з суфіксами пестливості, зневаги чи згрубілості;
 • вживання простих речень, звертань та ін.

Приклад

– Здорові! – промовив пан, наближаючись до них. Федір і Марина нічого не одказали на те вітання; у Федора тільки мишка забігала на спідній губі та од ляку перекосилися очі.
– Куди се вас Бог несе? – питає Олексій Іванович.


Разговорно-бытовой стиль прежде всего используется в быту, в устном общении. Разговорно-бытовые диалоги состоят из реплик и нередко сопровождаются мимикой, жестами, часто бывают эмоционально окрашенными. Для разговорно-бытового стиля характерно:
 • широкое использование общеупотребительных слов;
 • употребление слов с суффиксами ласки, пренебрежения или грубости;
 • употребление простых предложений, обращений и др.

Науковий стиль

Науковий стиль існує у двох формах:

 • писемній (підручники, дослідження, дисертації, наукові праці);
 • усній (повідомлення, наукова доповідь та ін.).

Для наукового стилю характерні:

 • вживання слів у прямому значенні;
 • стрункість викладу думки;
 • логічна побудованість;
 • наявність специфічних термінів;
 • широке використання складних речень, зокрема складнорідрядних з чітким логічним зв'язком між компонентами.

Зразком наукового стилю є формулювання різноманітних теорем, хімічних та фізичних законів, визначення термінів, різноманітні довідкові тексти тощо.

Приклад

Верблюд — великий жвачний ссавець ряду парнокопитних. На відміну від інших жвачних верблюд має трьохкамерний шлунок. Має два пальці на нозі з широкою м’якою підошвою, пристосованою для ходіння по піску, і копита, схожі на нігті.


Научный стиль существует в двух формах:

 • письменной (учебники, исследования, диссертации, научные работы)
 • устной (сообщения, научный доклад и др.).

Для научного стиля характерны:

 • употребление слов в прямом значении;
 • стройность изложения мысли;
 • логичная последовательность;
 • наличие специфических терминов;
 • широкое использование сложных предложений, в частности сложноподчиненных с четким логическим связью между компонентами.

Образцом научного стиля является формулировка различных теорем, химических и физических законов, определение терминов, различные справочные тексты и т.п.

Художній стиль

Художній стиль — це переважно стиль художньої літератури, де слово не тільки щось називає, а ще й часто, будучи художнім засобом, є знаряддям естетичного впливу на читача чи слухача.

Приклад

Скоро, скоро вдягнеться ліс у листя, зацвіте на узліссях черемха, защебечуть над струмками дзвінкоголосі соловейки. Забігають на купинах заклопотані мурашки, вилетить із зимового притулку, загуде перший джміль. Паростками трави, голубими та білими пролісками вкриються лісові галявинки (За І. Соколовим-Микитовим).


Художественный стиль — это преимущественно стиль художественной литературы, где слово не только что-то называет, но и часто, будучи художественным средством, является орудием эстетического воздействия на читателя или слушателя.

Офіційно-діловий стиль

Офіційно-діловий стиль вживається в указах, резолюціях, текстах законів, заяв, постанов та інших офіційних документах. Особливості офіційно- ділового стиля:

 • кожний документ має усталений зразок;
 • слова вживаються виключно в прямому значенні;
 • перважають слова- терміни, пов'язані з діловодством;
 • відсутні художні засоби, пестливі та згрубілі слова, питальні, неповні і незакінчені речення.

Приклад

Я, Антон Іванов, учень 5 "Б" класу, отримав в шкільній бібліотеці 1 (один) екземплярів "Тлумачного словника російської мови" С. І. Ожегова та Н. Ю. Шведової для проведення уроку російської мови. Книги зобов'язуюсь повернути в цей же день.

23 березня 2016 А. Іванов

Официально-деловой стиль употребляется в указах, резолюциях, текстах законов, заявлений, постановлений и других официальных документах. Особенности официально-делового стиля:

 • каждый документ имеет устоявшийся образец;
 • слова употребляются исключительно в прямом смысле;
 • преобладают слова-термины, связанные с делопроизводством;
 • отсутствуют художественные средства, ласкательные и грубые слова, вопросительные, неполные и незаконченные предложения.

Публіцистичний стиль

Публіцистичний стиль також має дві форми:

 • писемна (статті, фейлетони, нариси);
 • усна (публічні виступи).

Для публіцистичного стилю характерне широке вживання суспільно-політичних термінів (закон, перспектива, держава та ін.).

Приклад

Наприкінці XX століття відбулася незвичайна подія в історичній долі України. Першого грудня 1991 року народ одностайно проголосував за державну незалежність, тим самим засвідчивши перед усім світом незбориме прагнення до волі.


Публицистический стиль также имеет две формы:

 • письменная (статьи, фельетоны, очерки);
 • устная (публичные выступления).

Для публицистического стиля характерно широкое применение общественно-политических терминов (закон, перспектива, государство и др.).

Нравится

Комментарии:

Комментарии   

 
#3 lesia 29.09.2017 02:31
Дуже гарно описано про стилі, а головне приклади допомогли.
Дуже дякую...
Цитировать
 
 
#2 Артемъ 17.09.2017 15:55
А ещё нет эпистолярного
Цитировать
 
 
#1 іван 07.09.2017 00:36
почему здесь нет церковного стиля?
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить