Правила казахского языка
Антонимдер (Антонимы)
Анықтауыш (Определение)
Бастауыш (Подлежащее)
Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша
Баяндауыш (Сказуемое)
Диалект сөздер (Диалектные слова)
Диалектизм
Екпін (Ударение)
Еліктеу сөздер (Подражательные слова)
Есімдік (Местоимение)
Есімше (Причастие)
Етіс (Залог)
Етістік (Глагол)
Жіктік жалғау (Личные окончания)
Жалғаулар түрлері (Виды окончаний)
Жаргон
Зат есім (Имя существительное)
Зат есім тудыратын жұрнақтар
Зат есімдердің септелуі (Склонение существительных)
Кірме сөздер (Заимствованные слова)
Күрделі сөздер (Сложные слова)
Кәсіби сөздер (Профессиональные слова)
Көптік жалғау (Множественное число)
Көсемше (Деепричастие)
Лексика
Мақал-мәтелдер (Пословицы и поговорки)
Морфологиялық талдау (Морфологический разбор)
Мәтін (Текст)
нікі / дікі / тікі жұрнақтары (Аффиксы принадлежности)
Неологизмдер (Неологизмы)
Омонимдер (Омонимы)
Орфография және орфоэпия
Оқшау сөздер (Обособленные слова)
Пысықтауыш (Обстоятельство)
Сан есім (Имя числительное)
Септіктер мен септеуліктер (Падежи и послеслоги)
Синонимдер (Синонимы)
Синтаксистік талдау (Синтаксический разбор)
Сын есім (Имя прилагательное)
Сөз құрамына қарай талдау (Разбор слова по составу)
Сөйлемнің бірыңғай мүшелері (Однородные члены предложения)
Сөйлесу (Диалог)
Термин сөздер (Термины)
Толықтауыш (Дополнение)
Транслитерация казахского алфавита
Тәуелдік жалғау (Притяжательные окончания)
Төл сөз. Автор сөзі. Төлеу сөз (Прямая речь. Слова автора. Косвенная речь)
Уақыт қанша? (Сколько времени?)
Фонетикалық талдау (Фонетический разбор)
Шылау сөздер (Служебные слова)
Ықпал (Ассимиляция)
Үндестік заңы (Закон сингармонизма)
Үстеу (Наречие)
Өмірбаян (Автобиография)


Правила казахского языка на Google Play