Правила украинского языка

Фонетичний розбір

Фонетика (від гр. phone - звук) – розділ науки про мову, який вивчає звуки мови.
Фонетика (с гр. phone - звук) – раздел науки о языке, изучающий звуковую сторону языка.

Фонетичний (звуко-буквенний) розбір слова – застосування аналізу слова допомагає розкрити його внутрішню будову та організацію.
Фонетический (звуко-буквенный) разбор слова – характеристика структуры слогов и состава слова из звуков.

Основним об'єктом вивчення фонетики є звуки - найменші одиниці мовного потоку, з яких в мові складаються слова. Звуки мови на письмі позначаються так:


Основным объектом изучения фонетики являются звуки - наименьшие единицы речевого потока, из которых состоят слова. На письме звуки речи обозначаются так:
[a], [с], [д'], [ґ], [дж'], [й], [м], [н]

Звукова система української мови нараховує 38 звуків: 6 голосних і 32 приголосних. Українська абетка має 33 літери.
Звуковая система украинского языка состоит из 38 звуков: 6 гласных и 32 согласных. В украинском алфавите имеется 33 буквы.

ГОЛОСНІ ЗВУКИ
(гласные звуки)

ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ
(согласные звуки)

[а], [е], [и], [і], [о], [у]

[б], [в], [г], [г], [д], [д'], [ж], [дж], [з], [з'], [де], [де], [й], [к], [л], [л'], [м], [н], [н], [п], [р], [р'], [с], [с'], [т], [т'], [ф], [х], [ц], [ц'], [ч], [ш]

Голосні звуки – це звуки людської мови, основу яких становить голос. При вимові голосних звуків струмінь повітря, вийшовши з легень і проходячи по гортані, спричинює вібрацію зімкнених напружених голосових зв'язок.
Гласные звуки – это звуки человеческой речи, основу которых составляет голос. При произношении гласных звуков струя воздуха, выйдя из легких и проходя по гортани, вызывает вибрацию сомкнутых напряженных голосовых связок.

Приголосні звуки – це звуки людської мови, основу яких становить шум з більшою чи меншою частиною голосу або тільки шум. За участі голосу й шуму приголосні звуки поділяють на:
Согласные звуки – это звуки человеческой речи, основу которых составляет шум с большей или меньшей частью голоса или только шум. С участием голоса и шума согласные звуки делятся на:

Сонорні

[в], [м], [н], [н'], [л], [л'], [р], [р'], [й]

голос переважає над шумом.

Шумні

Дзвінкі

[б], [д], [д'], [г], [з], [з'], [ж], [дж], [дз], [дз'], [ґ]

шум переважає над голосом.

Глухі

[п], [т], [т'], [к], [с], [с'], [ш], [ч], [ц], [ц'], [ф], [х]

тільки шум.

Приголосні звуки поділяють також на тверді та м'які.
Согласные звуки делятся также на твердые и мягкие.

Тверді

[д], [т], [л], [н], [р], [з], [ц], [с], [дз], [б], [п], [в], [м], [ф], [г], [к], [х], [ж], [ч], [ш], [ґ], [дж]

М'які (Пом'якшені)

[д'], [т'], [н'], [дз'], [ц'], [з'], [с'], [й], [л'], [р']

Напівпом'якшені*

[б’], [п’], [в’], [м’], [ф’], [ж’], [ч’], [ш’], [дж’], [ґ’], [к’], [х’], [г’]

* перед і, я, ю, є. Наприклад, біб [б’іб], піл [п’іл], він [в’ін], свято [с'в’ато], цвях [ц'в’ах], бюро [б’уро], пюре [п’уре].

Транскрипці (від лат. transcriptio - переписування) – спеціальний спосіб запису звуків у повній відповідності з їх звучанням.
Транскрипция (с лат. transcriptio - переписывание) – специальный способ записи звуков в полном соответствии с их звучанием.

Склад – це частина слова, що складається з одного чи кількох звуків і вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря: кни-га, по-ле, га-зе-та, на-го-лос, Ін-тер-нет.
Слог – это часть слова, состоящая из одного или нескольких звуков и произносится одним толчком выдыхаемого воздуха: кни-га, по-ле, га-зе-та, у-да-ре-ни-е, Ин-тер-нет.

В залежності від кількості склідів слова поділяються на односкладові, двоскладові, трискладові і багатоскладові: слог, вік-но, ма-ту-ся, кі-не-ма-то-граф.

Склад, що закінчується на голосний звук, називають відкритим (а-рі-я, ка-ли-на).

Склад, який закінчується на приголосний звук - закритим (ліс, май-дан).

В зависимости от количества слогов слова делятся на однослоговые, двуслоговые, трехслоговые и многослоговые.

Слог, который заканчивается на гласный звук, называют открытым.

Слог, который заканчивается на согласный звук - закрытым.

Наголос – це вимова одного із складів з більшою силою: чудо'во, бi'гати, вече'ряти.
Ударение – выделение одного из слогов слова с большей силой при произнесении.

Схема розбору така:

 1. Записати слово.
 2. Вказати у ньому кількість букв, кожну букву назвати.
 3. Поділити слово на склади, кожному складу дати характеристику.
 4. Записати слово фонетичною транскрипцією, вказати, скільки в ньому звуків, кожний звук назвати. Якщо кількість звуків і букв не збігається, пояснити, чому.
 5. Виконати фонетичний розбір, по порядку записавши кожний звук і давши йому характеристику.
 6. Проаналізувати слово з погляду фонетичних змін: вказати на можливість чергування чи спрощення груп приголосних звуків.

Схема разбора ниже:
 1. Записать слово.
 2. Указать количество букв и назвать каждую.
 3. Разделить слово на слоги, каждому слогу дать характеристику.
 4. Записать слово фонетической транскрипцией, указать, сколько в нем звуков, каждый звук назвать. Если количество звуков и букв не совпадает, объяснить, почему.
 5. Выполнить фонетический разбор, по порядку записав каждый звук и дав ему характеристику.
 6. Проанализировать слово с точки зрения фонетических изменений: указать на возможность чередования или упрощения групп согласных звуков.

Приклади (Примеры)
Украї'на1 - [у к р а й i н а], ук-ра-ї-на.
У [у] – голосний, ненаголошений;
к [к] – приголосний, глухий, твердий;
р [р] – приголосний, дзвiнкий, твердий;
а [а] – голосний, ненаголошений;
ї [й] – приголосний, дзвiнкий, м'який;
   [i] – голосний, наголошений;
н [н] – приголосний, дзвiнкий, твердий;
а [а] – голосний, ненаголошений;
—————————–
7 букв, 8 звукiв.

Кукуру'дза1 - [к у к у р у дз а], ку-ку-руд-за.
К [у] – приголосний, глухий, твердий;
у [к] – голосний, ненаголошений;
к [у] – приголосний, глухий, твердий;
у [у] – голосний, ненаголошений;
р [р] – приголосний, дзвiнкий, твердий;
у [у] – голосний, наголошений;
д [дз] – приголосний, дзвiнкий, твердий;
з
а [а] – голосний, ненаголошений;
—————————–
9 букв, 8 звукiв.

Нравится

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить