Правила казахского языка

Үндестік заңы (Закон сингармонизма)

В казахском языке различают 2 вида сингармонизма.

  • дауысты дыбыстар үндестігі (гармония гласных звуков);
  • дауыссыз дыбыстар үндестігі (гармония согласных звуков).

Буын үндестігі

Суть закона состоит в следующем: в зависимости от слогообразующего гласного в корне слово может принять только твердые или только мягкие аффиксы. Если последний слог слова твердый, то к нему присоединяется твердый аффикс. Если последний слог слова мягкий, то к нему присоединяется мягкий аффикс.

Ситуации, в которых выполняется закон сингармонизма:

Жағдай

Мысал

Басқа тілден енген сөздер

кітап, қадір, мұғалім

Біріккен сөздер

бойжеткен, баспасөз

Қос сөздер

қыз келіншек, жоғары-төмен

Көмектес септік жалғаулары:
-мен, -бен, -пен

доп-пен, дос-пен

-нікі, -дікі, -тікі

апам-дікі, қойшы-нікі

-жаң, -тай, -тал, -дар, -еке, -тар

аға-жан, шеше-тай, білім-дар, ата-еке, сезім-тал

-хана, -стан, -кент, -күнем

дәрі-хана, Пәкі-стан, Шым-кент, пайда-күнем

-кер, -гер, -қор, -паз, -қой, -ғой, -гөй,- кеш -уар

қалам-гер, пәле-қор, өнер-паз, кәсіп-қой, кіре-кеш, сөз-уар

-ов, -ев, -ин

Cейсенбеков-тің, Aлмабаев-тың

бей- , би-

бей-берекет, бей-шара, бей-тарап


Дыбыс үндестігі

  1. Последний звук основы влияет на первый звук окончания. Если последний звук глухой или звонкий б, в, г, д, то начальный звук аффикса глухой.
  2. Например: кітап-тар. Иванов-тар.

  3. Если последний звук основы звонкий, сонорный или гласный, то начальный согласный звук аффикса звонкий или сонорный.
  4. Например: ғалым-дар, үй-дің, қыз-ға.

  5. Если к корням или основам с конечными глухими согласными қ, к, п прибавляются окончания с начальным гласным ы или і, то конечные глухие қ, к, п озванчиваются в звуки ғ, г, б.
  6. Например: қасық+ы → қасығы, күйік → күйігім, доп → добыңыз.

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
ОбновитьПравила казахского языка на Google Play