Правила украинского языка

Мовознавство

Мовознавство (від лат. lingua – мова) — це наука про мову.

Языкознание (от лат. lingua – язык) — это наука о языке.

Основні розділи мовознавства

Основные разделы языкознания:

Розділ Основні направлення
Фонетика вивчає звуки як одиницю мови, а також звуковий склад мови
Лексикологія вивчає слово як одиницю мови і словниковий склад мови як систему
Фразеологія вивчає фразеологізми як одиниці мови
Морфемика (будова слова) вивчає значущі частини слова (морфеми), а також їх значення і місце у слові
Словотвір вивчає способи творення слів
Морфологія вивчає слова як частини мови
Синтаксис вивчає будову і значення словосполучень і речень, а також види зв'язків, за допомогою яких слова поєднуються у словосполучення і речення
Граматика вивчає поєднання слів у словосполученнях і реченнях
Орфоепія сукупність норм української літературної вимови
Графіка вивчає сукупність всіх умовних знаків, за допомогою яких звуки передаються на письмі
Орфографія система правил, що визначає способи написання слів
Пунктуація система правил, що визначають способи вживання розділових знаків
Лексикографія розробляє теорію і практику укладання словників
Культура мовлення розглядає питання додержання мовних норм і доречності вживання виразових засобів мови в мовленні

Українська мова

Українська мова представляє собою складну систему. Основними одиницями її вважаються звук, буква, слово, частина мови, словосполучення і речення:

Украинский язык представляет собой сложную систему. Основными единицами языка считаются звук, буква, слово, часть речи, словосочетание и предложение:

Одиниці мови Приклади
звук [с' ], [а], [х], [дж], [дз]
буква б, к, й, ц, в, р, у, д, а, ь
слово вмію, рахувати, до, я
частина мови рахувати (дієслово)
словосполучення рахувати до десяти
речення Я вмію рахувати до десяти

Норми

Норми (від лат. norma – правило, взірець) — це сукупність визначених правил, яким підпорядковуються вимова і вибір слів в мові, використання граматичних форм, складання речень та ін. Норми сучасної літературної мови поділяються на фонетичні, лексико-фразеологічні, словоскладальні, морфологічні, синтаксичні і стилістичні. Вони устанавлюють:

Нормы (от лат. norma – правило, образец) — это совокупность определенных правил, которым подчиняются произношение и выбор слов в языке, использование грамматических форм, составление предложений и др. Нормы современного литературного языка делятся на фонетические, лексико-фразеологические, словообразовательные, морфологические, синтаксические и стилистические. Они устанавливают:

Норми Опис
фонетичні правила вимовляння звуків і ставлення наголосу (вивчаються в фонетиці і орфіоепії)
лексико-фразеологічні норми вживання слів і фразеологізмів у властивих їм значеннях (вивчаються в лексиці і фразеології)
слово-складальні правила складання слів і способів їх творення (вивчаються в словотворенні)
морфологічні норми вживання слів у випадку їх видозмінювання (відмінювання іменних частин мови, займенника, дієприкметника і дієслова – вивчаються в морфології)
синтаксичні правила побудування так званих синтаксичних конструкцій – словосполучень і речень (вивчаються в синтаксисі)
стилістичні норми використання різними мовними стилями властивих їм мовних засобів (вивчаються в стилістиці)
Нравится

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить