Правила украинского языка

Антоніми

Антоніми (від гр. anti - «проти» і onyma - «ім'я») — це слова з прямо протилежним значенням. Наприклад, чорний - білий, ніч - день, добре - погано.
Антонимы (от гр. anti - «против» и onyma - «имя») — это слова, противоположные по значению.

В антонімічні пари об'єднуються слова з протилежними значеннями, що мають якусь лексичну спільність: теплий - холодний (тепло), швидкий - повільний (швидкість), глибокий - мілкий (глибина).


В антонимические пары объединяются слова с противоположными значениями, имеют какую-то лексическую общность: теплый - холодный (тепло), быстрый - медленный (скорость), глубокий - мелкий (глубина).

Антоніми бувають виражені такими частинами мови, як іменник (добро - зло), прикметник (швидкий - повільний), займенник (всі - ніхто), дієслово (іти - стояти), прислівник (високо - низько), прийменник (під - над, від - до).
Антонимы могут быть выражены такими частями речи, как существительное (добро - зло), прилагательное (быстрый - медленный), местоимение (все - никто), глагол (идти - стоять), наречие (высоко - низко), предлог (под - над, от - до).

На використанні антонімів побудована така стилістична фігура, як антитеза (від гр.antithesis - «протилежність») - зіставлення фактів, явищ, подій та думок з метою їх виділення: Спешу вперед або плетусь назад.
На использовании антонимов построена такая стилистическая фигура, как антитеза (от гр.antithesis - «противоположность») - сопоставление фактов, явлений, событий и мнений с целью их выделения.

Нравится

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить