Правила украинского языка

Антоніми

Антоніми (від гр. anti – «проти» і onyma – «ім'я») — це слова з прямо протилежним значенням. Наприклад, чорний - білий, ніч - день, добре - погано.

Антонимы (от гр. anti – «против» и onyma – «имя») — это слова, противоположные по значению.

В антонімічні пари об'єднуються слова з протилежними значеннями, що мають якусь лексичну спільність: теплий – холодний (тепло), швидкий – повільний (швидкість), глибокий – мілкий (глибина).

В антонимические пары объединяются слова с противоположными значениями, они имеют какую-то лексическую общность: теплый – холодный (тепло), быстрый – медленный (скорость), глубокий – мелкий (глубина).

Антоніми бувають виражені такими частинами мови, як іменник (добро – зло), прикметник (швидкий – повільний), займенник (всі – ніхто), дієслово (іти – стояти), прислівник (високо – низько), прийменник (під – над, від – до).

Антонимы могут быть выражены такими частями речи, как существительное (добро – зло), прилагательное (быстрый – медленный), местоимение (все – никто), глагол (идти – стоять), наречие (высоко – низко), предлог (под – над, от – до).

На використанні антонімів побудована така стилістична фігура, як антитеза (від гр.antithesis – «протилежність») - зіставлення фактів, явищ, подій та думок з метою їх виділення: Спешу вперед або плетусь назад.

На использовании антонимов построена такая стилистическая фигура, как антитеза (от гр.antithesis – «противоположность») – сопоставление фактов, явлений, событий и мнений с целью их выделения.

Нравится

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить