Правила украинского языка

Рід, число, відмінки іменників

1. Рід іменників

Рід притаманний кожному іменнику в однині. Іменники відносяться до чоловічого роду (учень, бізнес, пейджер), жіночому (дисципліна, корова, машина), або середньому роду (покоління, гніздо, озеро).

Род присущ каждому существительному в единственном числе. Существительные относятся к мужскому (ученик, бизнес, пейджер), женскому (дисциплина, корова, машина) или среднему роду (поколение, гнездо, озеро).


Іменники чоловічого роду співвідносяться з займенником він, жіночого — вона, середнього — воно. Іменники за родами не змінюються!

Существительные мужского рода соотносятся с местоимением он, женского — она, среднего — оно. Существительные по родам не изменяются!

Серед назв істот належність іменників до певного роду визначається:

  • за різними основами (чоловік - жінка, кобила - кінь);
  • за закінченнями (дядьк(о), сестр(а), брат);
  • за зв'язками з іншими словами (наша Маруся, прийшов Соловейко, воно заспівало);
  • за суфіксами (співак- співачк(а), дослідник- дослідниц(я).

В українській мові зустрічаються також іменники спільного роду, у яких рід визначається за допомогою допоміжних слів (бідолаха Василь – бідолаха Марія).

В украинском языке встречаются также существительные общего рода, в которых род определяется с помощью вспомогательных слов (бедняга Василий – бедняга Мария).

2. Число іменників

Число — морфологічна ознака, яка виявляється у протиставленні однини і множини.

Число — морфологический признак существительного, различают два числа: единственное и множественное.


У множині іменники роду не мають (хлібосоли, бики, переможці) і співвідносяться із займенником вони.

Во множественном числе существительные не изменяются по родам и соотносятся с местоимением они.


Більшість іменників, змінюючись за числами, мають форми однини і множини (дерево – дерева, думка – думки). Але є іменники, які вживаються тільки у однині або тільки у множині. За цією ознакою іменники діляться на три групи.

Большинство существительных, изменяясь по числам, имеют формы единственного и множественного числа. Однако есть существительные, которые употребляются только в единственном или только во множественном числе. По этому признаку существительные делятся на три группы.

  • Першу групу складають іменники, що вживаються як в однині, так і в множині.
  • Другу групу складають іменники, що вживаються тільки в однині.
  • Третю — що вживаються тільки в множині.
Іменники, що вживаються тільки в однині Іменники, що вживаються тільки в множині
власні назви: Україна, Марія, Дніпро, Хотенко

збірні: студентство, листя, козацтво

назви абстрактних понять: геройство, добро, мир, завзяття

речовини: пісок, молоко, цукор
власні назви: Альпи, Карпати, Гроші

назви часових понять чи ігор: іменини, проводи, шахи, вибори

назви сукупності людей, предметів, істот: діти, фінанси, люди, солодощі

речовини: вершки, дріжджі, духи

назви предметів парної чи симетричної будови: штани, кросовки, куранти

3. Відмінки іменників

Відмінки іменників — граматичні форми слів, які показують різні за своїм значенням зв’язки їх з іншими словами в реченні. В українській мові розрізняють 7 відмінків.

Падежи существительных — грамматические формы слов, которые показывают различные по своему значению связи их с другими словами в предложении. В украинском языке различают 7 падежей.

Відмінок Опис Питання Приклади
Називний Називний відмінок виступає формою вираження підмета, що відповідає на питання: хто? що? корова, місто
Родовий Інші відмінки виступають формою вираження додатка і відповідають на питання: кого? чого? корови, міста
Давальний кому? чому? корові, місту
Знахідний кого? що? корові, міста
Орудний ким? чим? коровою, містом
Місцевий на (в) кому? на (в) (у) кому? чому? (на) корові, у місті
Кличний Кличний відмінок виконує в реченні роль звертання до істоти (уособленого предмета), він не пов'язується з іншими словами за допомогою запитання. При звертанні не запитується хто? що? кого? чого?, а вказується на особу формою займенника ти (ви) у будь-якому випадку.   Сергію, тобі пора вже іти до школи;
Марино, а уроки ти зробила?
Нравится

Комментарии:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить